OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“) 

 

Obsah

OBCHODNÉ PODMIENKY..

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.. 2
 2. ZMLUVY MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM… 4

1…. Zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim   4

2…. Zmluvy medzi Podnikateľom a Predávajúcim   4

III.  POSTUP A PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY.. 4

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN.. 5

IV a) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa ustanovení  v OZ  pre kúpne zmluvy  5

IV b) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa osobitných ustanovení  v OZ pre spotrebiteľské kúpne zmluvy  6

IV c) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa ustanovení  v OZ pre zmluvy o dielo  6

IV d) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa osobitných ustanovení v OZ o zhotovení veci na zákazku  7

IV e) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa  7

IV f) Povinnosti zmluvných strán podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. 12

IV g) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zákona o elektronickom obchode  13

 1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO.. 15
 2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY.. 20

VI a) Ustanovenia pre kúpne zmluvy podľa OZ   20

VI b) Osobitné ustanovenia pre spotrebiteľské kúpne zmluvy podľa OZ   20

VI c) Ustanovenia pre zmluvy o dielo podľa OZ   21

VI d) Osobitné ustanovenia pre zhotovenie veci na zákazku  podľa OZ   21

VI e) Ustanovenia reklamačných a záručných podmienok na podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa  22

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 24

VIII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.. 28

a)…. Zmluva uzatvorená na diaľku   28

b)… Spotrebiteľské zmluvy   28

 

I.               VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako “VOP”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo medzi

Predávajúcim podľa ods.1.2

a

Kupujúcim podľa ods.1.1,

v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky zákonník“, skrátene „OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z. (ďalej „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z, zákona č.18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES  a ostatnej prislúchajúcej platnej právnej legislatívy.

Základné pojmy:

Predávajúci:

 

 

 

Kupujúci:

subjekt, ktorý prevzal záväzok dodať Vec; predávajúci v prípade kúpnej zmluvy; zhotoviteľ v prípade zmluvy o dielo; dodávateľ v prípade spotrebiteľskej zmluvy; prevádzkovateľ internetových stránok a elektronického obchodu na internetových stránkach; poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti podľa zákona o elektronickom obchode; prevádzkovateľ v zmysle GDPR

subjekt, ktorý Vec objednal a zaviazal sa zaplatiť dohodnutú cenu na základe uzatvorenej zmluvy; príjemca služieb informačnej spoločnosti podľa zákona o elektronickom obchode; „Spotrebiteľ“  v prípade fyzickej osoby ako subjektu kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo; „Podnikateľ“ v prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby ako subjektu kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo

Spotrebiteľ:

kupujúci v prípade kúpnej zmluvy/objednávateľ v prípade zmluvy o dielo, ktorým je fyzická osoba nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania; dotknutá osoba v zmysle GDPR

Podnikateľ:

kupujúci v prípade kúpnej zmluvy/objednávateľ v prípade zmluvy o dielo, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Zmluva

kúpna zmluva/zmluva o dielo, ktorá je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom niektorého z elektronických obchodov na internetových stránkach predávajúceho

Objednávka 

kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár, ktorý je následne spracovaný systémom elektronického obchodu

Objednávkový formulár

elektronické tlačivo, ktorého vyplnením a stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ kupujúci objednáva tovar a/alebo službu u predávajúceho  a smeruje tým k uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim, pričom táto zmluva je uzatvorená následným potvrdením objednávky Predávajúcim

Vec

OZ

 

Zos

 

 

Zák

 

 

Zeo

 

 

Zou

 

GDPR

predmet kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo (tovar alebo/a služba)

Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky zákonník“, skrátene „OZ“),

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z. (ďalej „Zákon o ochrane spotrebiteľa“, skrátene „Zos“)

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“, skrátene „Zák“)

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej „zákon o elektronickom obchode“, skrátene „Zeo“),

Zákon č.18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“, skr.e „Zou“)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

 

 • Identifikácia a kontaktné údaje Predávajúceho, ktorý je zároveň zhotoviteľom, dodávateľom, prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetových stránkach a poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti podľa zákona o elektronickom obchode:

 

Obchodné meno:                 GERI s.r.o.

Sídlo:                                      Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica  

IČO:                                         36787191

IČ DPH:                                    SK2022387389                                

Zodpovedný zástupca:         Richard Gergel           

Číslo účtu:                              TATRA BANKA SK84 1100 0000 0026 2175 6993

Registrácia:                           Obchodný register Okresného súdu Banská bystrica vložka číslo 41747/S

Tel.:                                         +421 904 038 128

E-mail:                                     geri@geri.sk

Internetová stránka:             www.geri.sk, www.unimont.sk

E-shop skla a kovania :         www.sklenene.sk

 

Kontaktná osoba, osoba zodpovedná za prevádzku elektronického obchodu, osoba vybavujúca reklamácie: Richard Gergel, tel.: +421 904 038 128, e-mail: geri@geri.sk.

 

 

 • Práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho sú upravené v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona, zákona o elektronickom obchode, zákona o ochrane osobných údajov a ustanovení príslušných právnych predpisov a smerníc. Práva a povinnosti zmluvných strán sa vo veciach neupravených týmito VOP spravujú Občianskym zákonníkom a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.

 

 • Ak je kupujúcim podnikateľ, vzťahy medzi týmto subjektom a predávajúcim sa riadia týmito VOP, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa vo veciach neupravených spravujú zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušnými právnymi predpismi a smernicami obchodného práva.

 

 • Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 internetová stránka: https://www.soi.sk/.

 

II.            ZMLUVY MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM

1.  Zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim

 • Spotrebiteľ môže s Predávajúcim na základe týchto VOP uzatvoriť ktorúkoľvek z nasledovných foriem zmlúv podľa ich predmetu:
 1. pri predaji tovaru kúpnu zmluvu,
 2. pre predaji tovaru a súvisiacej služby zmluvu o dielo.

 

 • Uvedené zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim sú zároveň:
 1. spotrebiteľskými zmluvami,
 2. zmluvami uzatvorenými na diaľku,
 3. zmluvami uzatvorenými prostredníctvom elektronických zariadení.
  • V prípade týchto zmlúv sa zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim riadia týmito VOP v zmysle ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Občiansky zákonník“, skrátene „OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z. (ďalej „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej „zákon o elektronickom obchode“), zákona č.122/2013 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnej prislúchajúcej platnej právnej legislatívy. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva.

2.  Zmluvy medzi Podnikateľom a Predávajúcim

 • Podnikateľ môže s Predávajúcim na základe týchto VOP uzatvoriť ktorúkoľvek z nasledovných foriem zmlúv podľa ich predmetu :
 1. pri predaji tovaru kúpnu zmluvu
 2. pre predaji tovaru a súvisiacej služby zmluvu o dielo.
  • Zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia ustanoveniami VOP, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa vo veciach neupravených spravujú zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušnými právnymi predpismi a smernicami obchodného práva.

 

III.         POSTUP A PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

 • Kupujúci prejaví záujem o kúpu produktu (tovaru a/alebo služby) z ponúkaného katalógu zverejneného na internetových stránkach Predávajúceho kliknutím na elektronické tlačidlo „Do košíka“ prislúchajúce ku konkrétnemu produktu, následným vyplnením elektronického formulára a konečným potvrdením súhrnu objednávky kliknutím na elektronické tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávka je týmto úkonom odoslaná do elektronického systému Predávajúceho, ktorý následne objednávku príjme.
 • Kupujúci zodpovedá za správne vyplnené informácie (identifikačné a kontaktné údaje, miesto dodania) a výber želaného produktu. V prípade potreby môže Kupujúci požiadať Predávajúceho o informáciu o vlastnostiach produktu prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na konkrétnej internetovej stránke alebo prostredníctvom kontaktov v odseku 1.2. týchto VOP alebo.
 • Bezprostredne po prijatí objednávky Predávajúci odošle Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári automatické oznámenie o prijatí objednávkového formuláru do elektronického systému Predávajúceho. Automatické oznámenie zaslané Kupujúcemu nie je považované za akceptáciu objednávky formou potvrdenia objednávky.
 • Predávajúci po prijatí objednávky skontroluje zadané údaje a v prípade potreby vyzve Kupujúceho na doplnenie alebo úpravu objednávky. Na základe korektne zadanej objednávky Predávajúci prezistí aktuálne podmienky dodania hotového produktu u svojich dodávateľov ako aj podmienky zhotovenia produktu na mieru. Predávajúci je do 3 pracovných dní od prijatia objednávky povinný potvrdiť objednávku Kupujúceho zaslaním e-mailovej správy „Potvrdenie objednávky“.
 • Zmluva sa neuzatvára potvrdením objednávky, potvrdenie objednávky predstavuje návrh kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo. Obsahuje identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, popis tovaru a/alebo služby, dodacie, platobné podmienky, záručné a reklamačné podmienky a ostatné informácie v zmysle § 3 ods.1 Zákona a § 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Prílohou e-mailu je zálohová faktúra a v prípade relevantnosti aj informácia o povinnosti úhrady doplatku kúpnej ceny v uvedenej lehote.
 • Do úhrady zálohovej faktúry neplynú pre Kupujúceho ani Predávajúceho žiadne záväzky, ktoré by boli platné až po uzatvorení Zmluvy. Návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká uplynutím lehoty na úhradu preddavku.
 • Kupujúci uhradením zálohovej platby akceptuje návrh Zmluvy Predávajúceho. Zmluva (kúpna zmluva/zmluva o dielo) je uzatvorená momentom úhrady zálohovej platby Kupujúcim na účet Predávajúceho.

 

IV.         PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • Uvedené práva a povinnosti zmluvných strán sú vymedzené v zmysle ustanovení platnej právnej legislatívy.

 

IV a) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa ustanovení  v OZ  pre kúpne zmluvy

 • Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 588 OZ
 • Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. 590 OZ
 • Ak nie je dohodnuté inak ani ak to nie je obvyklé, sú účastníci povinní plniť bez zbytočného odkladu. Predávajúci je oprávnený odovzdanie predmetu kúpy odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu včas. Ak sa odosiela predmet kúpy na miesto plnenia alebo určenia, nie je kupujúci povinný zaplatiť cenu, dokiaľ nemá možnosť si predmet kúpy prezrieť. 591 OZ
 • Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné. 592 OZ
 • Ak nie je dohodnuté inak, znáša náklady spojené s odovzdaním predmetu kúpy, najmä náklady merania, váženia a balenia, predávajúci a náklady spojené s prevzatím kupujúci; ak sa vec odosiela na miesto, ktoré nie je miestom splnenia, znáša náklady odoslania kupujúci. 593 OZ
 • Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 594 OZ
 • Tomu, kto kúpi budúce úžitky nejakej veci vcelku alebo s nádejou na neisté budúce úžitky, patria všetky úžitky riadne vyťažené. Znáša však stratu, ak bolo jeho očakávanie zmarené. 595 OZ
 • Ak má vlastníctvo k predanej hnuteľnej veci prejsť na kupujúceho až po zaplatení ceny, musí sa táto výhrada dohodnúť písomne. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na kupujúceho odovzdaním veci. 601 OZ

IV b) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa osobitných ustanovení  v OZ pre spotrebiteľské kúpne zmluvy

 • Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody. 613 OZ
 • Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. 614 ods. 1 OZ
 • Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 35 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. 614 ods. 2 OZ
 • Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. 614 ods. 3 OZ
 • Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa odseku 2 alebo odseku 3 OZ, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy. 614 ods. 4 OZ
 • Ak kupujúci neprevezme vec v čase uvedenom v § 614 odsek 1 OZ, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie; výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne určuje dohoda medzi účastníkmi. 614 ods. 5 OZ
 • Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. 614 ods. 6 OZ
 • Plnenia, ktoré sa s predajom veci obvykle neposkytujú, treba osobitne dohodnúť. 615 OZ

IV c) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa ustanovení  v OZ pre zmluvy o dielo

 • Zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. 631
 • Ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. 632
 • Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. 633 ods.1 OZ
 • Od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť. 633 ods.2 OZ
 • Ak nie je výška ceny dojednaná zmluvou alebo ustanovená osobitnými predpismi, treba poskytnúť primeranú cenu. 634 ods.1 OZ
 • Ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vykonanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa primerané preddavky. 634 ods.2 OZ
 • Ak sa cena dohodla podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté možno účtovať iba vtedy, ak ich schválil objednávateľ písomne alebo ak práce dodatočne písomne objednal. 635 ods.1 OZ
 • Ak v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, je zhotoviteľ na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu novú cenu. 635 ods.2 OZ
 • Objednávateľ je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť; ak bez zbytočného odkladu od zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi novú cenu, ibaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutej doby vykonania diela. 635 ods.3 OZ
 • Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. 635 ods.4 OZ
 • Ak cenu pri uzavretí zmluvy nemožno dojednať pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude treba cenu určenú odhadom podstatne prekročiť, je povinný na to objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a oznámiť mu nove určenú cenu; inak nemá právo za zaplatenie rozdielu v cene. 636 ods.1 OZ
 • Objednávateľ je oprávnený po oznámení nové určenej ceny od zmluvy odstúpiť; ak od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, len pokiaľ mal z čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 636 ods.2 OZ
 • Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu cenu. 636 ods.3 OZ
 • Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený určiť na to primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže od zmluvy odstúpiť, ak na taký následok upozorní. 638 ods.1 OZ
 • To isté platí, ak sa dielo vykonáva u objednávateľa a ten nevykoná potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre osoby vykonávajúce dielo. 638 ods.2 OZ
 • Ak objednávateľ poskytne riadne a včas potrebnú súčinnosť, zhotoviteľ však v určený čas nepristúpi k vykonaniu diela, patrí mu právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu tým vznikli. Toto právo musí uplatniť u zhotoviteľa najneskôr do jedného mesiaca od prevzatia veci; ak z tohto dôvodu odstúpi od zmluvy, musí ho uplatniť najneskôr do jedného mesiaca od odstúpenia; inak právo zanikne. 639
 • Ak dielo bolo zmarené náhodou pred časom splnenia, stráca zhotoviteľ nárok na odmenu. 640
 • Aj keď sa dielo nevykonalo, patrí zhotoviteľovi dojednaná cena, ak bol ochotný dielo vykonať a ak mu v tom zabránili okolnosti na strane objednávateľa. Je však povinný dať si započítať to, čo ušetril nevykonaním diela, čo zarobil inak alebo čo úmyselne zameškal zarobiť. 641 ods.1 OZ
 • Ak zhotoviteľa zdržali vo vykonávaní diela okolnosti na strane objednávateľa, patrí mu za to primeraná náhrada. 641 ods.2 OZ
 • Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
 • 642 ods.1 OZ
 • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. 643 ods.1 OZ
 • Ak vykonanie diela závisí od osobitných osobných vlastností zhotoviteľa, zrušuje sa zmluva jeho smrťou.
 • Dedičia zhotoviteľa sa môžu domáhať iba zaplatenia upotrebiteľnej hmoty pripravenej na dielo a časti odmeny primeranej upotrebiteľným výsledkom vykonanej práce. 643 ods.1 OZ
 • Smrť objednávateľa sama o sebe zmluvu nezrušuje. 643 ods.2 OZ

IV d) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa osobitných ustanovení v OZ o zhotovení veci na zákazku

 • Ak ide o zhotovenie veci na zákazku, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vec zhotovil, a povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci. 644

IV e) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa

 • Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly8)(ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. §3 ods. 1 Zos
 • Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona,
  • ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady spojené s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ. §3 ods. 2 Zos
  • Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, §3 ods. 3 Zos
  • Každý spotrebiteľ má právo združovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov. §3 ods. 4 Zos
  • Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho konania a aby odstránil protiprávny stav, a to aj vtedy, ak takéto konanie porušiteľa poškodzuje záujmy spotrebiteľov, ktoré nie sú len jednoduchým súhrnom záujmov jednotlivých spotrebiteľov poškodených porušením spotrebiteľských práv, ale ide o konanie porušiteľa uplatňované voči všetkým spotrebiteľom (ďalej len „kolektívne záujmy spotrebiteľov“). Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá. §3 ods. 5 Zos
  • Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. §3 ods. 6 Zos
  • Predávajúci je povinný:
  • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
  • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
  • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
  • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
  • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
  • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
  • predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
  • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
  • poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
  • uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS), pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je povinný spotrebiteľ za také volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové správy (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky predávajúci. § 4 ods. 1 Zos
   • Predávajúci nesmie:
  • ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,
  • upierať spotrebiteľovi práva podľa  3Zos,
  • používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách. § 4 ods. 2 Zos
   • Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov. Za viazanie predaja sa nepovažuje, ak
  • predávajúci predáva tieto výrobky alebo poskytuje tieto služby aj samostatne,
  • viazanie predaja je podmienené technickou nemožnosťou samostatného predaja výrobkov alebo poskytovania služieb. § 4 ods. 3 Zos
   • Skutočnosti odseku 3 písm. a) a b) Zos je predávajúci povinný preukázať na výzvu orgánu dozoru. § 4 ods. 4 Zos
   • Ak na riadne užívanie výrobku alebo služby je potrebné užívanie iného výrobku alebo inej služby a tieto výrobky alebo služby nadobudol spotrebiteľ spoločne u toho istého predávajúceho a spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe jedného z týchto výrobkov alebo služieb podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa tohto zákona, vzniká mu aj právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe druhého výrobku alebo služby, ktorých riadne užívanie je tým znemožnené. § 4 ods. 5 Zos
   • Ak sa zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvára písomne a obsahuje ustanovenia, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ale nemohol ovplyvniť ich obsah, predávajúci je povinný zmluvné podmienky formulovať zrozumiteľne. V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže súlad týchto podmienok so zákonom je predmetom kontroly orgánu dozoru. § 4 ods. 6 Zos
   • Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením času, dokedy sú rezervované; platí to aj o zaplatených výrobkoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzkarni do času ich prevzatia spotrebiteľom alebo dodania spotrebiteľovi. § 4 ods. 7 Zos
   • Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia  7 až 9Zos tým nie sú dotknuté. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody. § 4 ods. 8 Zos
   • Povinnosť podľa odseku 1 písm. b) Zos a zákaz podľa odseku 2 písm. b) Zos sa primerane vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa. § 4 ods. 9 Zos
   • Ak predávajúci porušuje povinnosť uloženú súdom alebo osobitným predpisom zdržať sa používania neprijateľnej zmluvnej podmienky, považuje sa také konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho. § 4 ods. 10 Zos
   • Predávajúci nesmie žiadať alebo prijať od spotrebiteľa úhradu za dodaný výrobok, poskytnutú službu alebo poskytnutý elektronický obsah, ktorý si spotrebiteľ neobjednal. Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadanej dodávky podľa prvej vety nemá za následok vznik akýchkoľvek nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa. § 4 ods. 11 Zos
   • Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky
  • za použitie platobného prostriedku alebo
  • za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby. §4a ods. 1 Zos
   • Ustanovenie sa nepoužije, ak ide o poplatok účtovaný poskytovateľom platobných služieb12cc)za poskytnutú platobnú službu. §4a ods. 2 Zos
   • Telefónne číslo predávajúceho, na ktorom ho môže kontaktovať spotrebiteľ v súvislosti s uzavretou zmluvou, nesmie byť číslom služby so zvýšenou tarifou. §4a ods. 3 Zos
   • Platbu inú ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia, náklady a poplatky podľa  10a ods. 1 písm. d)Zos  je spotrebiteľ povinný zaplatiť, len ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky. Dôkazné bremeno o udelení výslovného súhlasu podľa prvej vety znáša predávajúci. §4a ods. 4 Zos
   • Predávajúci nesmie na účely získania súhlasu podľa odseku 4, §4a Zos, ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. Ak bol súhlas spotrebiteľa získaný v rozpore s prvou vetou, spotrebiteľ nie je povinný túto dodatočnú platbu uhradiť. §4a ods. 5 Zos
   • Predávajúci nesmie spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim. §4a ods. 6 Zos
   • Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť
  • hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
  • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
  • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
  • predajnú cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,
  • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
  • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu,
  • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji výrobku alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje,
  • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
  • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
  • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú predávajúcemu známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe, ak je to vhodné,
  • informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom. 10a ods. 1 Zos
   • Povinnosti podľa odseku 1 § 10a sa vzťahujú aj na zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 10a ods. 2 Zos
   • Ustanovenia odseku 1 sa nepoužijú, ak pre predávajúceho vyplýva z osobitného predpisu povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy. 10a ods. 3 Zos
   • Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod. § 11 ods. 1 Zos
   • Ak výrobca alebo dovozca nevstupuje do priameho vzťahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku dodávateľa. Dodávateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku predávajúceho. Informácie, ktoré výrobca, dovozca alebo dodávateľ musia poskytnúť, zahŕňajú
  • úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje, vrátane rizika výrobku používaného na výkon služby,
  • všetky informácie dôležité pre používanie výrobku,
  • opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní výrobku. . § 11 ods. 2 Zos
   • Informačných povinností sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ; to neplatí, ak ide o všeobecne známe skutočnosti.
   • Výrobca je povinný označiť výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú predávajúceho o vlastnostiach dodaného výrobku; ak výrobca nesplní svoju povinnosť, výrobok označí dovozca, ak ani dovozca neoznačí výrobok, označí ho dodávateľ. § 12 ods. 1 Zos
   • Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru alebo spotrebiteľa oznámiť alebo zdokumentovať údaje o výrobku, ak ho nemožno označiť. § 12 ods. 2 Zos
   • Dovozca a dodávateľ nesmú odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom; predávajúci nesmie odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom. § 12 ods. 3 Zos
   • Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musí predávajúci na túto skutočnosť spotrebiteľa vopred upozorniť. Takýto výrobok je predajca povinný predávať oddelene od ostatných výrobkov. § 12 ods. 4 Zos
   • Na predaj použitého výrobku sa primerane vzťahuje odsek 1. § 12 ods. 5 Zos
   • Podrobnosti o označovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov, o metódach skúšania materiálového zloženia výrobkov a o spôsobe balenia a zaobchádzania s výrobkami určenými pre spotrebiteľa ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. § 12 ods. 6 Zos
   • Povinnosť podľa odseku 2 § 12 Zos sa primerane vzťahuje aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa. § 12 ods. 7 Zos
   • Ak sa informácie uvedené v  10a až 12Zos poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách. § 13 ods. 1 Zos
   • Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Ak je podmienkou na kúpu výrobku alebo poskytnutie služby kúpa iného výrobku alebo poskytnutie inej služby, predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene tohto iného výrobku alebo o cene tejto inej služby spolu s cenou za predávaný výrobok alebo poskytovanú službu. § 14 ods. 1 Zos 
   • Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. § 14a ods.1 Zos
   • Označenie podľa odseku , § 14 a Zos, sa neuplatní na
  • výrobok poskytovaný ako súčasť služby,
  • predaj na dražbe a predaj umeleckých diel a starožitností. § 14a ods.2 Zos
   • Označenie jednotkovou cenou sa nevzťahuje na
  • výrobok s menovitou hmotnosťou alebo menovitým objemom najviac 50 g alebo 50 ml,
  • rôzne druhy výrobkov, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu,
  • výrobok, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche,
  • predaj koncentrovaných a dietetických potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá. § 14a ods.3 Zos
   • Predajná cena a jednotková cena musia byť ľahko rozlíšiteľné a ľahko čitateľné. § 14a ods.4 Zos
   • Ak pri balených výrobkoch ustanovenia osobitných predpisov vyžadujú uviesť čistú hmotnosť a čistú hmotnosť po vysušení, jednotkovú cenu stačí uviesť pre čistú hmotnosť po vysušení. § 14a ods.5 Zos
   • Pri výrobkoch predávaných s bonusom pre spotrebiteľa uvádza predávajúci jednotkovú cenu, ktorú vypočíta bez bonusu pre spotrebiteľa. § 14a ods.6 Zos
   • Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou. § 14a ods.7 Zos
   • Ak sa v reklame uvádza predajná cena výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena. § 14a ods.8 Zos
   • Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené
  • obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresa prevádzkarne,
  • dátum predaja,
  • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. § 16 ods. 1 Zos
   • Pri predaji výrobku s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky. § 16 ods. 2 Zos
   • Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené. § 16 ods.
 • IV f) Povinnosti zmluvných strán podľa Zákona č. 102/2014 Z.z.

  • Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. § 2 ods. 1 Zák
  • Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva,
  • na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo
  • ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby. § 2 ods. 3 Zák
   • Informácie podľa odseku 1 § 3 Zákona sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade
  • zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,
  • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. § 3 ods.2 Zák
   • Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 13 Zákona sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. § 3 ods.3 Zák
   • Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2. § 3 ods.4 Zák
   • Informácie uvedené v § 3, odsek 1 Zákona tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. § 3 ods.5 Zák
   • Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa odseku 1 písm. e) § 3 Zákona alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i) § 3 Zákona , spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť. § 3 ods.6 Zák
   • Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2, § 3 Zákona, nie je dotknutá jeho povinnosť podľa  3 ods. 7 Zák
   • Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5, § 3 Zákona, znáša predávajúci. § 3 ods.8 Zák
   • Podmienky uzatvárania zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
   • Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému plneniu, uzatvára prostredníctvom elektronických prostriedkov, predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informácie podľa  3 ods. 1 písm. a), e), o)a p) Zákona. § 4 ods.1 Zák
   • Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu. § 4 ods.2 Zák
   • Ak je nesplnenie povinnosti podľa odseku 2, § 4 Zákona, spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o odplatnosti právneho úkonu, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť. 4 ods.3 Zák
   • Na webovom sídle predávajúceho musia byť najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu. § 4 ods.4 Zák
   • Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na poskytnutie informácií, predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy prostredníctvom tohto prostriedku uviesť aspoň informácie podľa  3 ods. 1 písm. a), b), e), h)a o) zákona,  tak, aby mal spotrebiteľ primeranú možnosť si tieto informácie prečítať alebo vypočuť. Ďalšie informácie uvedené v § 3 ods. 1 Zákona poskytne predávajúci spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie. § 4 ods.5 Zák
   • Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať
  • všetky informácie uvedené v  3 ods. 1 Zákona, ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, aň
  • potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa  4 ods. 6 písm. b)alebo ods. 8 písm. b) Zákona, ak boli poskytnuté. § 6 ods.1 Zák
   • Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:
  • služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
  • predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa  3 ods. 1 písm. h)alebo písm. j) Zákona,
  • spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa  4 ods. 6 Zákona,
  • úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak
  • spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa  4 ods. 8 Zákona,
  • spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
  • predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s  6 ods. 1alebo ods. 2 písm. b).  § 10 ods.6 Zák
 •  

  • Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a  9 ods. 3 Zákona  uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa. § 10 ods.7 Zák
   •  
  •  

   IV g) Práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zákona o elektronickom obchode

   • Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:
   • názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu
   • daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
   • adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
   • označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
   • názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha. 4 ods.1 Zeo
    1. Ak sa vyžaduje, aby písomný právny úkon bol prezentovaný alebo uchovaný v origináli, elektronický dokument túto požiadavku spĺňa, ak sú vytvorené podmienky jeho nezmeniteľnosti a spoľahlivosti od jeho prvého prezentovania v konečnej podobe a možno ho v tejto podobe vždy prezentovať osobe, ktorej je určený. § 5 ods.2 Zeo
    2. Poskytovateľ služieb je povinný:
   • príjemcovi služieb vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia zistiť a opraviť chyby jeho úkonov na elektronickom zariadení pred odoslaním objednávky,
   • príjemcu služieb pred odoslaním jeho objednávky jednoznačne a zrozumiteľne informovať o
   • úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,
   • technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
   • tom, či zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a či je príjemcovi služieb dostupná,
   • jazyku ponúkanom na uzatvorenie zmluvy. § 5 ods.3 Zeo
    1. Informácie uvedené v § 5ods. 3 písm. b) musia byť v štátnom jazyku. § 5 ods.4 Zeo
    2. Poskytovateľ služieb je povinný príjemcu služieb informovať o:
   • zmluvných lehotách a zmluvných podmienkach tak, aby si príjemca služieb mohol podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať,
   • osobitných spravovacích poriadkoch, ak sú na poskytovanie služby ustanovené. § 5 ods.6 Zeo
    1. Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení. § 5 ods.6 Zeo
    2. Ak zmluvu prostredníctvom elektronických zariadení uzatvárajú medzi sebou podnikatelia, odseky 3 až 6 sa na nich vzťahujú, iba ak sa nedohodli inak. § 5 ods.7 Zeo
    3. Prostredníctvom elektronických zariadení nemožno uzatvoriť zmluvu,
   • na ktorú je potrebné podľa osobitného predpisu rozhodnutie súdu, orgánu verejnej správy alebo notára,
   • o zabezpečení záväzkov; ustanovenie  741b OZ tým nie je dotknuté.  § 5 ods.8 Zeo
    1. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete, a poskytovateľ služieb
   • nedal podnet na prenos informácií,
   • nevybral príjemcu informácií,
   • nezostavil ani neupravil informácie. § 6 ods.1 Zeo
    1. Prenosom informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo poskytnutím prístupu do elektronickej komunikačnej siete podľa odseku 1, § 6 Zákona, sa rozumie aj automatické dočasné uloženie prenášaných informácií, ktoré slúži výlučne na vykonanie prenosu v elektronickej komunikačnej sieti, ak sa informácie v nej neukladajú dlhšie, ako je nevyhnutné na ich prenos. § 6 ods. 2 Zeo
    2. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším príjemcom služieb, ak poskytovateľ služieb
   • neupravuje informácie,
   • dodržiava podmienky prístupu k informáciám,
   • dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví,
   • nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených informácií,
   • bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim. § 6 ods.3 Zeo
    1. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa jeho pokynov. § 6 ods. 4 Zeo
    2. Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4 , §6 Zákona,, nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedziť k nim prístup; súd môže nariadiť poskytovateľovi služieb ich odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o ich protiprávnosti nedozvedel. § 6 ods. 5 Zeo
  • V.            INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

   • Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa §3 ods. 2 Zákona alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, informácie podľa § 3 ods. 1 Zákona. Na základe tohto ustanovenia informuje Kupujúceho o týchto skutočnostiach v nasledujúcich odsekoch.
   • Hlavné vlastnosti tovaru a charakter služby Predávajúceho: Predávajúci ako dodávateľ celosklenených konštrukcií predáva prostredníctvom elektronického obchodu najmä nasledovný tovar: sklo, kovanie, pomocný montážny materiál a prípravky na ošetrenie a čistenie skla. Uvedený tovar dopravuje vo vlastnej réžii kupujúcemu na miesto určenia. V prípade záujmu Predávajúci poskytuje kupujúcemu súvisiace služby k predávanému tovaru ako je odborné zameranie stavebného priestoru, návrh diela a montáž. Výroba skla a niektoré súčasti kovaní sú dodávané na objednávku a sú vyhotovené na mieru podľa želania kupujúceho. Ostatný tovar, ako je väčšina kovaní, pomocný montážny materiál a prípravky na sklo sú na predaj ako hotové produkty.
   • Obchodné meno a sídlo Predávajúceho: ods. 1.2
   • Telefónne číslo Predávajúceho: ods. 1.2
   • Adresa sídla predávajúceho: 1.2
   • Celková cena tovaru a služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní: Celková cena tovaru a služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní je zobrazená pri každom produkte uvedenom na predaj v elektronickom obchode. V prípade, že vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, pri produkte je zobrazený spôsob, akým sa cena vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky;
   • Platobné podmienky: Kupujúci platí za objednaný tovar a/alebo službu prostredníctvom zálohovej platby vopred bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej pošty. Zvyšnú časť kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť do 5 dní od prevzatia tovaru/súvisiacej služby. Bankové spojenie s Predávajúcim je uvedené v ods. 1.2. týchto VOP.Vlastnícke právo predávanej Veci prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia danej Veci.
   • Dodacie podmienky: Lehota dodania zásielky závisí od lehoty dodania jednotlivých produktov v závislosti o toho, či ide o hotový produkt, alebo produkt vyhotovený na mieru. Lehota dodania je v elektronickom obchode uvedená samostatne pre každý predávaný produkt. V prípade dodania tovaru so súvisiacou montážou sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 4 – 6 týždňov. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia zálohovej platby na účet Predávajúceho zo strany Kupujúceho. Z objektívnych dôvodov, ak je dôvodom udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti Predávajúceho nepredvídateľná a pri všetkom úsilí Predávajúceho neodvrátiteľná, t.j. vyššia moc (vis maior), dodacia lehota sa môže primerane predĺžiť.
   • Postup uplatňovania a vybavovanie reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov: Reklamácie, sťažnosti a podnety spotrebiteľov prijíma Predávajúci prostredníctvom kontaktov uvedených v ods.1.2. a eviduje ich podľa poradia prijatia. Z obsahu sťažnosti musí byť zrejmé, kto ho podáva, čo je predmetom sťažnosti a čoho sa ním sťažovateľ domáha. Na sťažnosti a podnety Predávajúci odpovedá zvyčajne do troch pracovných dní, prípadne ak si to situácia vyžaduje, do 14 dní od ich prijatia. Vybavenie sťažnosti alebo podnetu Predávajúci ukončuje vybavením do 30 dní od ich podania. V prípade nespokojnosti s výsledkom vybavenia sťažnosti alebo pri opakovaných sťažnostiach sa sťažovateľ môže obrátiť na orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií sa nachádza v osobitnej časti VOP „Zodpovednosť za vady, záručné a reklamačné podmienky“
   • Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienky, lehota a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, formulár na odstúpenie zmluvy: Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa  3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
   • prevzatia tovaru podľa odseku 4 § 7 Zákona v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
   • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
   • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. § 7 ods.1 Zák
  • Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. § 7 ods.2 Zák

   Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. § 7 ods.3 Zák

   Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

   • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. § 7 ods.4 Zák
  • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. § 7 ods.5 Zák

   • Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy:
  • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 Zákona, ktorý mu odovzdal predávajúci. § 8 ods. 1 Zák

   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. § 8 ods. 2 Zák

   Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu,25)oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. § 8 ods. 3 Zák

   Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. § 8 ods. 4 Zák

   Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. § 8 ods. 1 Zák

   Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. § 8 ods. 6 Zák

   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. § 9 ods.1 Zák

   Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. § 9 ods.2 Zák

   Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. § 9 ods.5 Zák

   Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. § 10 ods.1 Zák

   Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. § 10 ods.2 Zák

   Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). § 10 ods.4 Zák

   Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 Zákona sa nachádza v prílohe VOP.

   Informáciu o nákladoch, ktoré bude znášať spotrebiteľ, ak odstúpi od zmluvy:

   Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). § 10 ods.3 Zák

   Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. § 9 ods.3 Zák

   Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1. § 9 ods.4 Zák

   • Povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie:
  • Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. § 10 ods.5 Zák

   • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
   • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. § 7 ods.6 Zák
    1. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu:
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. § 622 ods. 1 Zák

   Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. § 622 ods. 2 Zák

   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. § 622 ods. 3 Zák

   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. § 623 ods. 1 Zák

   Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. § 623 ods. 2 Z

   Ostatné informácie sa nachádzajú v časti VOP „Zodpovednosť za vady, vhodnosť použitia, záruka, reklamácie, reklamačný poriadok“

   • Podrobnosti záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis:
  • Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. § 620 ods. 1 OZ

   Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby. § 646 ods. 2 OZ

   Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. § 502 ods. 3 Z

   Zákon, jeho vykonávací predpis, dohoda účastníkov alebo jednostranné vyhlásenie scudziteľa môžu ustanoviť, v ktorých prípadoch sa zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú do určenej alebo dojednanej doby po splnení. § 502 ods. 1 Z

   Účastníci môžu tiež dohodnúť zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo zodpovednosť podľa prísnejších zásad, než ustanovuje zákon. O takej dohode vydá povinná osoba oprávnenej osobe písomné potvrdenie (záručný list). § 502 ods. 2 Z

   Ak je na predávanej Veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci/Dodávateľ poskytuje nasledovnú záruku:

   • na tovar: 24 mesiacov na kovanie
  • 24 mesiacov na sklo a iný tovar

   24 mesiacov alebo dohodou(minimálne 12 mesiacov) na použitú vec

   • na stavbu: 36 mesiacov
   • Informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie:
  • Predávajúci nemá spracovaný písomný kódex správania, predávajúci sa riadi všeobecne známymi pravidlami slušného spoločenského správania, ktoré uplatňuje v obchodnej praxi. 

   • Informácia o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy: Trvanie zmluvy končí uplynutím záručnej doby na predanú Vec.
   • Dĺžka trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy: Dĺžka trvania záväzkov Kupujúceho sa odvíjajú od lehoty, do konca ktorej je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu alebo doplatok z kúpnej ceny po uhradení zálohy. Platobné podmienky s určením lehôt sú súčasťou VOP. Záväzok Kupujúceho trvá do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
   • Informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok: Kupujúci v niektorých obchodných prípadoch, o ktorých Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu pred odoslaním objednávky, je Kupujúci je povinný zaplatiť preddavok. Príkladom je predaj Veci na zákazku.
   • Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci/Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov:

   Platforma ARS, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

   Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:  https://www.mhsr.sk/

   Predávajúci uvádza na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

    

   VI.         ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

   VI a) Ustanovenia pre kúpne zmluvy podľa OZ

   • Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. 596 OZ
   • Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 597 ods.1 OZ
   • Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. 597 ods.2 OZ
   • Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 598 OZ
   • Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. 599 OZ
   • Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v § 599 ods. 1 OZ. 599 OZ
   • Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody. 600 OZ
   • Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci. 614a OZ
  • VI b) Osobitné ustanovenia pre spotrebiteľské kúpne zmluvy podľa OZ

   • Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla. 616 OZ
   • Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. 617 OZ
   • Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. 618 OZ
   • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 619 ods. 1 OZ
   • Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 619 ods. 2 OZ
   • Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 620 ods. 1 OZ
   • Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. 620 ods. 2 OZ
   • Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. 620 ods. 3 OZ
   • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 620 ods. 4 OZ
   • Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. 620 ods. 5 OZ
   • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 621 OZ
   • k ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 622 ods. 1OZ
   • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 622 ods. 2 OZ
   • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 622 ods. 3 OZ
   • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 623 ods. 1 OZ
   • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 623 ods. 2 OZ
   • Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 624 OZ
   • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim. 625 OZ
   • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 626 ods. 1OZ
   • Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. 626 ods. 2 OZ
   • Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa  620 ods. 2 OZ. § 626 ods. 3 OZ
   • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. 627 ods. 1 OZ
   • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 627 ods.2 OZ
    1.  
   • VI c) Ustanovenia pre zmluvy o dielo podľa OZ

    1. Ak má objednávateľom dodaný materiál nedostatky, ktoré bránia riadnemu vyhotoveniu diela, zhotoviteľ je povinný na to objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorniť. Rovnakú povinnosť má zhotoviteľ aj vtedy, ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov, ktoré sú nevhodné. 637 ods.1 OZ
    2. Ak objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť. 637 ods.2 OZ
   • VI d) Osobitné ustanovenia pre zhotovenie veci na zákazku  podľa OZ

    1. Ak sa objednávateľovi zhotovuje stavba na objednávku, zodpovedá zhotoviteľ za poškodenie alebo zničenie stavby až do prevzatia zhotovenej stavby, ibaže by ku škode došlo aj inak. 651 OZ
    2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil. 645 ods.1 OZ
    3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonanej zákazky, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 645 ods.2 OZ
    4. Záručná doba je 24 mesiacov. 646 ods. 1 OZ
    5. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby. 646 ods. 2 OZ
    6. Pri zhotovení stavby je záručná doba tri roky. Vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov. 646 ods. 3 OZ
    7. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť. 647
    8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. 648 ods.1 OZ
    9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu. 648 ods.2 OZ
    10. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania. 649
    11. Objednávateľ je povinný prevziať vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť vec zhotovená, a ak bola vec zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jej zhotovenia. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť dohodnutý poplatok za uskladnenie. 650 ods.1 OZ
    12. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď bola vec zhotovená, môže zhotoviteľ s vecou voľne nakladať. Pokiaľ sa mu nepodarí vec speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu zhotovenia diela. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny za použitý materiál, ktorý dodal na zhotovenie veci. V prípade zhotovenia stavby má zhotoviteľ vždy právo na zaplatenie ceny za zhotovenú stavbu. 650 ods.1 OZ
   • VI e) Ustanovenia reklamačných a záručných podmienok na podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa

    1. Podľa § 2 Zos je
    2. bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa,
    3. reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,
    4. vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,
    5. odborným posúdením písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou,alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“),
    6. produktom výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku. § 2 Zos
    7. spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
    8. predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet
     • Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. § 18 ods.1 Zos
     • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;  na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa  2 písm. m)Zos ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. § 18 ods.4 Zos
     • Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. § 18 ods.5 Zos
     • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9 § 18 Zos. § 18 ods.6 Zos
     • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. § 18 ods.7 Zos
     • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. § 18 ods.8 Zos
     • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. § 18 ods.9 Zos
     • Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. § 18 ods.10 Zos
     • Povinnosti uvedené v § 18 ods. 4 až 9 Zos sa vzťahujú aj na určenú osobu, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou alebo osobou splnomocnenou predávajúcim na prijatie reklamácie vybaviť predávajúci. Plynutie lehôt na vybavenie reklamácie tým nie je dotknuté. § 18 ods.11 Zos
     • Ustanovenia uvedené v § 18 ods. 4 až 10 Zos sa použijú na vybavenie reklamácií, ak osobitný predpis neustanovuje inak. § 18 ods.12 Zos
     • Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu. § 18 ods.13 Zos
     • Odborné posúdenie musí obsahovať
    9. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
    10. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
    11. popis stavu výrobku,
    12. výsledok posúdenia,
    13. dátum vyhotovenia odborného posúdenia. § 18 a ods. 1 Zos
     • Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje náležitosti podľa § 18 odsek 1, sa neprihliada. 18 a ods. 2 Zos
   •  

    VII.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    7.1.        Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 4 bod 7) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”) je predávajúci, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene a ktorý sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

    7.2.        Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

    7.3.        V zmysle článku 13 GDPR informujeme kupujúcich nasledovne:

    1. a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

GERI s.r.o.

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 36787191

IČ DPH: SK2022387389

 

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať:

Tel. +421 904 038 128

E-mail: geri@geri.sk

Web stránky: www.geri.sk, www.sklenene.sk, www.unimont.sk

 

    1. b) účel spracúvania osobných údajov, doba uchovávania, príjemcovia a tretie strany:
   •  

Zákonnosť spracúvania podľa čl. 6.ods. 1 GDPR

Účel spracúvania

Požadované osobné údaje

Doba uchovávania

Kategórie príjemcov, príjemcovia a tretie strany *)

písmb)

a)    plnenie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, napr.

·  vybavovanie objednávky,

·  priebežné informácie o stave objednávky,

·  uzatvorenie zmluvy,

·   spracovanie platby,

·  dodanie produktu,

·  prípadné reklamačné a iné povinnosti súvisiace v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa

 

b)  vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, napr.:

·  vypracovanie cenovej ponuky komunikácia s klientom,

·  poskytovanie informácií k zadaniu cenovej ponuky

meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IP adresa a  fakturačné údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo

 

2 – 3 roky podľa reklamačnej lehoty

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok

a)  b)  c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  b)

písm. c)

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, napr.:

·  evidencia účtovných dokladov

osobné údaje na účtovných dokladoch

10 rokov

c)

písm. a)

na základe súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel:

 

 

 

 

 

·  členstvo vo vernostnom programe

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo

10 rokov

 

·  používanie analytických cookies „Google Analytics“

 

online identifikátory, identifikátor kliknutia reklamný identifikátor

 

 

14 mesiacov

a)  b)  d)  e)

 

·  používanie marketingových cookies „Google Adwords“

online identifikátory, identifikátor kliknutia reklamný identifikátor

 

a)  b)  d)  e)

písm. f)

·      oprávnený záujem , ktorý sleduje prevádzkovateľ, napr.

·  výkon obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných správnych konaniach vrátane prípadných porušení

·  priamy marketing – rozposielanie obchodných informácií na základe princípu opt-out, kedy kupujúci môže podať námietku proti spracúvaniu, avšak nie je nutný súhlas, ale skutočnosť, že si kupujúci už u prevádzkovateľa tovar objednal

meno, priezvisko, adresa, e-mail

 

meno, priezvisko, adresu, e-mail

10 rokov

 

 

10 rokov

 

f)

 

 
 •   Tretie strany, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: GERI s.r.o.*):

  1. Prevádzkovateľ eshopového systému pre stránku www.sklenene.sk :  SHOPTET Praha  a jeho subdodávateľ ako poskytovateľ hostingu
  2. Prevádzkovateľ aplikácie pre internetovú stránku www.geri.sk : Websupport a admin aplikácie Richard Gergel  
  3. Prevádzkovateľ aplikácie pre internetovú stránku www.unimont.sk : Websupport a admin aplikácie Richard Gergel 
  4. Spracovateľ účtovníctva  Richard Gergel tel.: +421 904 038 128
  5. Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA;
  6. Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA;
  7. Ostatné subjekty ako tretie strany vstupujúce do riešenia oprávneného záujmu poskytovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti ochrany spotrebiteľa a pod.
 •  

  1. c) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
 •  

  1. d) dotknutá osoba má právo na sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/urad)
 •  

  1. e) bez súhlasu dotknutej osoby nedochádza zo strany prevádzkovateľa k automatizovanému profilovaniu podľa článku 22
 •  

  1. f) prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu, za ochranu osobných údajov zodpovedá priami konateľ firmy, prevádzkovateľ je zároveň aj spracovateľom osobných údajov
 •  

  1. g) prevádzkovateľ využíva internetové služby z tretích krajín
  2. h)
  3. i) :
  4. j)
  5. k)
 •  

  1. j) prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti má v záujme spracúvať osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili minimálne 16 rokov veku informuje, že internetová stránka nie je určená mladším osobám.
 •  

  1.8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

  1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na: zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
  3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby
 •  

  1. Ostatné informácie pre dotknuté osoby
  2. IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti; IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).Statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje. Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
  3. Naše internetové stránky používajú technológiu cookies – krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies.
 • Prečo používame cookies

  Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach www.geri.sk a www.sklenene.sk a www.eshop.sklenene.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.


  Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:


  Základné súbory cookies

  Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. predvyplnenie formulárov pri opätovnej návšteve a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našej stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránky.


  Prevádzkové súbory cookies

  Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate našu webovú stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, kedy ste stránku navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našej webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našej stránky.


  Funkčné súbory cookies

  Funkčné súbory cookies nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našej webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.


  Reklamné súbory cookies

  Reklamné súbory cookies môžeme používať na našej webovej stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našej webovej stránky. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našej webovej stránke obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní. Avšak v súčasnosti tento typ cookies nevyužívame.


  Súbory cookies tretích strán

  Na našej stránke môžu byť počas používania vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. GERI s.r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

  Zmena alebo odstránenie cookies

  Cookies, ktoré sa na stránkach používajú, je možné nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

   

  VIII.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  a)  Zmluva uzatvorená na diaľku

  1. Zmluva, ktorú uzatvára Spotrebiteľ a Predávajúci na základe týchto VOP je zmluvou uzatvorenou na diaľku na v zmysle § 2 ods.1 Zákona, ktorou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 • b) Spotrebiteľské zmluvy

  1. Zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom spadajú do kategórie spotrebiteľských zmlúv podľa § 52 OZ z dôvodu, že zmluvnou stranou Predávajúceho je spotrebiteľ ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  2. Dodávateľom v spotrebiteľskej zmluve je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. § 52 ods.3 OZ
  3. Spotrebiteľ v spotrebiteľskej zmluve je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. § 52 ods.4 OZ
  4. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Na všetky právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. § 52 ods.2 OZ
  5. Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne, alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. 53 ods.1 OZ
  6. Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. 53 ods.2 OZ
  7. Ak dodávateľ nepreukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. 53 ods.3 OZ
  8. Ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne. 52 ods.1 OZ
  9. Ak však z povahy zmluva lebo stranám známeho účelu zmlúv uvedených v odseku 1, §52 OZ, pri ich uzavretí zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami. 52 ods.2 OZ
  10. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy definovanej v ods.1.1. Zmluvy.
  11. Kupujúci zaplatením zálohy potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami VOP a reklamačnými a záručnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  12. Zmluva sa uzatvára momentom úhrady zálohovej platby Kupujúcim podľa ods. 5.7. týchto VOP. V tomto momente nastáva účinnosť Zmluvy, VOP a Reklamačného poriadku voči zmluvným stranám.
  13. Kupujúci je oboznámený s tým, že jeho osobné údaje budú spracúvané Predávajúcim na účely plnenia zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
  14. Tieto VOP vrátane záručných a reklamačných podmienok nadobúdajú platnosť zverejnením na internetových stránkach Predávajúceho.
  15. Aktuálne znenie VOP vrátane záručných a reklamačných podmienok sa nachádza internetových stránkach Predávajúceho a v sídle Predávajúceho uvedených v ods.1.2.
 •  

   

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z.
 •  

   

  OBCHODNÉ PRAKTIKY, KTORÉ SA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ POVAŽUJÚ ZA NEKALÉ

  Klamlivé obchodné praktiky

  1. Tvrdenie predávajúceho, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.
  2. Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného povolenia.
  3. Tvrdenie, že kódex správania je schválený orgánom verejnej moci alebo iným orgánom, pričom tomu tak nie je.
  4. Tvrdenie, že predávajúci vrátane jeho obchodných praktík alebo produkt bol schválený, potvrdený alebo povolený orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, pričom tomu tak nie je, alebo takéto tvrdenie bez toho, že by produkt spĺňal podmienky schválenia, potvrdenia alebo povolenia.
  5. Výzva na kúpu produktov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné dôvody, pre ktoré môže predpokladať, že nebude schopný dodať tieto produkty alebo rovnocenné produkty, alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na produkt, rozsah reklamy produktu a ponúknutú cenu (vábivá reklama).
  6. Reklama typu nalákať a zmeniť, ktorou sa rozumie reklama s úmyslom podporiť predaj iného produktu výzvou na kúpu produktov za stanovenú cenu a následné
  7. odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom,
  8. odmietnutie prevziať objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase, alebo
  9. predvedenie jeho chybnej vzorky.
  10. Nepravdivé vyhlásenie, že produkt je k dispozícii iba veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii za špecifických podmienok iba veľmi obmedzený čas s cieľom vyvolať okamžité rozhodnutie a znemožniť spotrebiteľovi, aby mal dostatočnú príležitosť alebo čas na kvalifikované rozhodnutie.
  11. Záväzok predávajúceho, ktorý komunikoval so spotrebiteľom pred uskutočnením obchodnej transakcie v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom členského štátu, v ktorom má predávajúci sídlo alebo miesto podnikania, že poskytne spotrebiteľovi službu po predaji produktu, a následné poskytnutie tejto služby je iba v inom jazyku bez toho, že by to bolo spotrebiteľovi jasne oznámené predtým, ako sa zaviazal k obchodnej transakcii.
  12. Vyhlásenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že produkt možno legálne predávať, pričom tomu tak nie je.
  13. Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej črty ponuky predávajúceho.
  14. Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď predávajúci zaplatil za podporu predaja, bez toho, že by to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom, alebo zvukom jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa (skrytá reklama).
  15. Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho rodiny, ak si spotrebiteľ produkt nekúpi.
  16. Propagovanie podobného produktu, ako je produkt vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý úmyselne zavádza spotrebiteľa, aby sa domnieval, že produkt vyrobil rovnaký výrobca, pričom tomu tak nie je.
  17. Vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy, v ktorej spotrebiteľ poskytne plnenie za možnosť získať kompenzáciu, ktorá vyplýva hlavne zo zapojenia ďalších spotrebiteľov do tejto schémy, a nie z predaja alebo spotreby produktov.
  18. Tvrdenie predávajúceho, že sa chystá skončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju prevádzkareň, pričom tomu tak nie je.
  19. Tvrdenie, že produkt je schopný uľahčiť výhru v hazardných hrách.
  20. Nepravdivé tvrdenie, že produkt je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia.
  21. Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o možnosti nájsť produkt s úmyslom donútiť spotrebiteľa, aby získal produkt za menej výhodných podmienok, ako sú normálne podmienky na trhu.
  22. Tvrdenie v obchodnej praktike, že predávajúci ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že by opísanú cenu udelil, alebo poskytol zodpovedajúcu náhradu.
  23. Opísanie produktu ako „gratis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ musí zaplatiť čokoľvek iné okrem nevyhnutných nákladov na odpovedanie na obchodnú praktiku a vyzdvihnutie tovaru alebo zaplatenie za jeho doručenie.
  24. Zahrnutie do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý požaduje zaplatenie sumy a ktorý vzbudzuje u spotrebiteľa dojem, že si už objednal predávané produkty, pričom tomu tak nie je.
  25. Nepravdivé tvrdenie alebo vytvorenie dojmu, že predávajúci nekoná v zámere súvisiacom s jeho obchodom, podnikaním, remeslom alebo profesiou, alebo nepravdivé prezentovanie sa ako spotrebiteľ.
  26. Vytvorenie falošného dojmu, že servis produktu po jeho predaji je dostupný v členskom štáte inom ako ten, v ktorom sa produkt predáva.
 •  

  Agresívne obchodné praktiky

  1. Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako sa uzatvorí zmluva.
  2. Osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa nevracať, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.
  3. Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku.
  4. Žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ktoré nie je možné rozumne považovať za relevantné pri určení platnosti nároku, alebo systematicky neodpovedať na naliehavú korešpondenciu s cieľom odradiť spotrebiteľa od výkonu jeho zmluvných práv.
  5. Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované produkty.
  6. Žiadanie spotrebiteľa, aby vykonal okamžité alebo odložené platby za produkty dodané predávajúcim alebo aby ich vrátil alebo uschoval, pričom si ich spotrebiteľ neobjednal, okrem prípadu, že tento produkt je náhradným tovarom dodaným podľa osobitného predpisu.
  7. Výslovné informovanie spotrebiteľa, že ak si nekúpi produkt, bude ohrozené zamestnanie alebo živobytie predávajúceho.
  8. Vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech, keď v skutočnosti
  9. neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech,
  10. činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že spotrebiteľ uhradí hotovosť, alebo si spôsobí náklady.
 •  

   

Príloha č. 2 k Všeobecným obchodným podmienkam

         (Možné v prípade potreby priamo použiť)

 
 • FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

  (Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

   

  Komu:

  GERI s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

  IČO: 36787191, IČ DPH: SK2022387389

  E-mail: geri@geri.sk Tel: +421 904 038 128

   

  Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy

  na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dátum objednania/dátum prijatia*:

 
 •  

   

   

  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 
 •  

   

   

   

   

  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 •  

 
 •  

   

   

   

   

   

  *                                                                                      Dátum:

 
 •  

   

   

   

    Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov

      (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)                                   

   

  * Nehodiace sa prečiarknite