Ochrana osobných údajov

I.               OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1.         Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 4 bod 7) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”) je predávajúci, ktorý vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene a ktorý sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

1.2.         Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.3.         V zmysle článku 13 GDPR informujeme kupujúcich nasledovne:

 1. a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 

GERI s.r.o.

zastupuje Richard Gergel 

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 36787191

IČ DPH: SK2022387389

Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica vložka číslo 41747/S 

 

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať:

Tel. +421 904 038 128

E-mail: geri@geri.sk

Internetové stránky: www.geri.sk, www.sklenene.sk, www.unimont.sk 

 

 1. b) účel spracúvania osobných údajov, doba uchovávania, príjemcovia a tretie strany:

Zákonnosť spracúvania podľa čl. 6.ods. 1 GDPR

Účel spracúvania

Požadované osobné údaje

Doba uchovávania

Kategórie príjemcov, príjemcovia a tretie strany *)

písmb)

a)    plnenie kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, napr.

·  vybavovanie objednávky,

·  priebežné informácie o stave objednávky,

·  uzatvorenie zmluvy,

·   spracovanie platby,

·  dodanie produktu,

·  prípadné reklamačné a iné povinnosti súvisiace v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa

 

b)  vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, napr.:

·  vypracovanie cenovej ponuky komunikácia s klientom,

·  poskytovanie informácií k zadaniu cenovej ponuky

meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IP adresa a  fakturačné údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo

 

2 – 3 roky podľa reklamačnej lehoty

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok

a)   b)  c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   b)

písm. c)

splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, napr.:

·  evidencia účtovných dokladov

osobné údaje na účtovných dokladoch

10 rokov

c)

písm. a)

na základe súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel:

 

 

 

 

 

·  členstvo vo vernostnom programe

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo

10 rokov

 

·  používanie analytických cookies „Google Analytics“

 

online identifikátory, identifikátor kliknutia reklamný identifikátor

 

 

14 mesiacov

a)   b)  d)  e)

 

·  používanie marketingových cookies „Google Adwords“

online identifikátory, identifikátor kliknutia reklamný identifikátor

 

a)   b)  d)  e)

písm. f)

·      oprávnený záujem , ktorý sleduje prevádzkovateľ, napr.

·  výkon obchodných podmienok a/alebo obrana na súde a/alebo v iných správnych konaniach vrátane prípadných porušení

·  priamy marketing – rozposielanie obchodných informácií na základe princípu opt-out, kedy kupujúci môže podať námietku proti spracúvaniu, avšak nie je nutný súhlas, ale skutočnosť, že si kupujúci už u prevádzkovateľa tovar objednal

meno, priezvisko, adresa, e-mail

 

meno, priezvisko, adresu, e-mail

10 rokov

 

 

10 rokov

 

f)

 

 

 

 Tretie strany, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: GERI s.r.o *):

 1. Prevádzkovateľ eshopového systému pre internetovú stránku: www.sklenene.sk: SHOPTET Praha 
 2. Prevádzkovateľ aplikácie pre internetovú stránku www.geri.sk : Websupport
 3. Prevádzkovateľ aplikácie pre internetovú stránku www.unimont.sk : Websupport
 4. Spracovateľ účtovníctva: Richard Gergel 
 5. Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA;
 6. Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA;
 7. Ostatné subjekty ako tretie strany vstupujúce do riešenia oprávneného záujmu poskytovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti ochrany spotrebiteľa a pod.

 

 1. c) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;

 

 1. d) dotknutá osoba má právo na sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/urad

 

 1. e) bez súhlasu dotknutej osoby nedochádza zo strany prevádzkovateľa k automatizovanému profilovaniu podľa článku 22

 

 1. f) prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu, za ochranu osobných údajov zodpovedá priamy konateľ firmy, prevádzkovateľ je zároveň aj spracovateľom osobných údajov
 2. g) prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti má v záujme spracúvať osobné údaje osôb, ktoré dovŕšili minimálne 16 rokov veku informuje, že internetová stránka nie je určená mladším osobám.

 

1.8.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na: zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby

 

 • Ostatné informácie pre dotknuté osoby
 1. IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti; IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).Statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje. Dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
 2. Naše internetové stránky používajú technológiu cookies – krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies.

Prečo používame cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach www.geri.sk a www.sklenene.sk a eshop.sklenene.sk  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. predvyplnenie formulárov pri opätovnej návšteve a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našej stránky. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránky.

Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate našu webovú stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, kedy ste stránku navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našej webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našej stránky.

Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookies nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našej webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies môžeme používať na našej webovej stránke na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našej webovej stránky. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našej webovej stránke obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní. Avšak v súčasnosti tento typ cookies nevyužívame.

Súbory cookies tretích strán

Na našej stránke môžu byť počas používania vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Richard Gergel UNIMONT nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

Zmena alebo odstránenie cookies

Cookies, ktoré sa na stránkach používajú, je možné nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadačaGERI